Minakshi Female / 29
Sanaya Female / 22
Nainika Female / 30
Shruti Female / 29